Transformatie

logo-verbindingonderwijsenjeugdzorg-80De veranderingen in het onderwijs en het brede jeugddomein vloeien voort uit de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet. Beide transities richten zich op het herschikken van bestuurlijke en financiële Verantwoordelijkheden. Vanaf 1 augustus 2014 zijn niet langer ouders maar samenwerkingsverbanden en schoolbesturen verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. En per 1 januari 2015 dragen ook gemeenten zorgplicht: voor het bieden van jeugdhulp aan inwoners tot hun 18e levensjaar. Voorheen was de verantwoordelijkheid daarvoor – afhankelijk van het soort zorg – verdeeld over meerdere partijen zoals Rijk en provincies.

Transities gaan niet alleen over het wijzigen van stelsels. In geval van de transitie jeugd staat de decentralisatie van de jeugdzorg bijvoorbeeld centraal, met bijbehorende her-allocatie van verantwoordelijkheden. De bedoeling is ook om de uitvoering te verbeteren. Om de praktijk zo te transformeren dat de beoogde effecten en doelen van de transities ook mogelijk worden. Het bieden van een passende onderwijsplek aan alle kinderen vraagt inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs en de ondersteuning. De verplichting tot afstemming tussen de jeugdzorg en het onderwijs vraagt evengoed innovatie van het aanbod van jeugdzorg.

Beide transities delen grotendeels hun doelstellingen: ‘1 kind – 1 gezin – 1 plan’, zorg is zo nabij, zo kort, zo licht mogelijk, uitgaan van mogelijkheden en normaliseren. Dat maakt dat de transformatie in het onderwijs en de jeugdzorg gelijk gericht is. Dat bevordert zowel de afstemming en samenwerking als gezamenlijke innovatie. Om die te bereiken is een cultuursomslag nodig. Het kan beter, het moet anders. Primair zijn gemeenten en schoolbesturen verantwoordelijk voor het aanjagen van het transformatieproces. In de praktijk is het een gedeelde opgave van gemeenten, schoolbesturen, jeugdzorgaanbieders en professionals om samen kinderen, jongeren en hun ouders om lokaal tot een samenhangend aanbod van passende jeugdzorg en passend onderwijs te komen. Dat proces is overal in het land gaande.


Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden