Toegang tot onderwijs makkelijker voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen

Toegang tot onderwijs makkelijker voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen

25 mrt 2015 – De combinatie van onderwijs en zorg voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking wordt eenvoudiger. Dat schrijven de staatssecretarissen Dekker (OCW) en Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om leerlingen met een complexe problematiek door een combinatie van een ernstige verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen.

Voorheen was onderwijs een voorliggende voorziening, dat wil zeggen dat de uren onderwijs werden afgetrokken van de beschikbare uren zorg. Met de inwerkingtreding van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is het wel mogelijk om de zorg die nodig is voor deze leerlingen om onderwijs te kunnen volgen op school, te vergoeden. Bij de vormgeving van onderwijs aan deze doelgroep ervaren scholen en ouders een aantal knelpunten. In hun brief gaan de bewindslieden in op een aantal maatregelen om het ingewikkelde gesprek tussen school en ouders in dit kader te vergemakkelijken.

ONDERHANDELING OUDERS EN SCHOOL OVER INZET ZORG OP SCHOOL PROBLEMATISCH

Omdat het gesprek tussen ouders en school soms ingewikkeld is, wordt een gesprekshandleiding opgesteld. In aanvulling daarop komt er een zogenaamd rapid response team om het gesprek tussen ouders en scholen te ondersteunen.

UNIFORME AANVRAAGPROCEDURE TOELAATBAARHEIDSVERKLARING

De VO-raad kan zich voor een deel vinden in de maatregelen die in de brief staan die knelpunten in het vso moeten aanpakken. De vso-scholen van deze leerlingen bedienen vaak een zo grote regio, dat ze een toelaatbaarheidsverklaring bij diverse samenwerkingsverbanden moeten aanvragen. Samenwerkingsverbanden hebben verschillende toelatingsprocedures, wat leidt tot veel bureaucratie. De VO-raad en de PO-Raad zeggen toe een uniforme aanvraagprocedure te ontwikkelen voor alle samenwerkingsverbanden voor deze categorie leerlingen. De vraag blijft tot welke leeftijd het onderwijs betaalt voor deze kinderen. En wanneer vindt voor deze groep de overgang van po naar vo plaats?

COMPENSATIEMAATREGEL VERVALT

De middelen ter compensatie van de AWBZ werden per 1 augustus 2014 toegevoegd aan het budget van de 152 samenwerkingsverbanden. Het gesprek over de inzet van extra zorg is dermate ingewikkeld, dat de middelen voor deze doelgroep weer landelijk worden verzameld (6 tot 8 miljoen van de 10 miljoen). Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt er tussen de 6 en 8 miljoen euro voor vrijgemaakt vanuit het budget van de 152 samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

De VO-raad sprak de afgelopen periode uitgebreid met de PO-Raad, ouders, scholen en het ministerie van OCW over oplossingen voor de knelpunten. Daarbij staat voorop, dat elke leerling recht heeft op onderwijs, ook als hij of zij ernstig meervoudig gehandicapt is. De maatregelen van beide bewindslieden zijn een goed begin, maar de VO-raad blijft met betrokken partijen in gesprek over het vervolg.

De Tweede Kamer debatteert op 25 maart 2015 over de brief van Dekker en Van Rijn.

Bron: Toegang tot onderwijs makkelijker voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen


Print Friendly, PDF & Email

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden