Goede voorbeelden

Buurtteams Jeugd en Gezin – Utrecht

De gemeente Utrecht experimenteert sinds maart 2012 in de wijken Ondiep en Overvecht-Noord met de buurtteams Jeugd & Gezin. Zij sluiten aan bij de algemene voorzieningen (welzijnswerk, scholen en jgz) en hebben als uitgangspunt: één gezin, één plan, één hulpverlener. Ze willen de autonomie en regie van het gezin vergroten en een veilige en gezonde […]

Lees meer

Alle Gelderse kinderen in beeld via Kindermonitor

In Gelderland is eind 2013 de Kindermonitor uitgevoerd. Dit gezondheidsonderzoek maakt deel uit van de uitwerking van de wettelijke taak van gemeenten om elke vier jaar op gelijkvormige wijze inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van hun inwoners. Kindermonitor De GGD Gelderland Zuid en de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voerden de Kindermonitor uit. […]

Lees meer

De verbinding tussen onderwijs en wijkaanpak

In Enschede begint decentralisatie jeugdzorg op school In de wijk Glanerbrug in Enschede wordt al jaren nauw samengewerkt door de vijf aanwezige basisscholen op bijvoorbeeld het gebied van sport en welzijn. Dit bracht de gemeente Enschede ertoe om onlangs de pilot ouderbetrokkenheid te starten met de scholen in deze wijk. Dit moet ervoor zorgen dat […]

Lees meer

Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem. De spiraal van geweld duurt vaak jaren voort en we zien dat het voor mensen heel moeilijk is om dit destructieve patroon te doorbreken. Het welzijn van hun kinderen kan een uiterst sterke motivatie zijn voor mensen om de kracht te vinden hun gedrag te veranderen. Daarom is de inzet van het CIT (Crisis Interventie Team) van Bureau Jeugdzorg bij het huisverbod zo belangrijk.

Lees meer

Ouders praten en denken mee in zorgteams en zorgadviesteams

Een bovenschoolse ZAT vormt een belangrijk schakelpunt binnen passend onderwijs. Dan zijn immers meer passende onderwijs-(jeugd)zorg-arrangementen en kwalitatief betere zorg voor alle jeugdigen mogelijk. Zij genereren handelingsadviezen die de scholen helpen de ambities met betrekking tot passend onderwijs waar te maken en vormen de structurele verbinding naar de partners die de noodzakelijke verbreding en verdieping van de zorg kunnen bieden.

Lees meer

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden