Goede voorbeelden

Leer-Kracht in de klas

In het programma Leer-Kracht in de klas, dat in het schooljaar 2012/’13 van start is gegaan, wordt samengewerkt met samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs. In de samenwerkingsverbanden wordt gewerkt met een projectgroep met deskundigheid uit het verband, ervaren leraren en met externe deskundigen. De kern van het project ligt in de praktische en directe ondersteuning en […]

Lees meer

Blogboekje Eerste ervaringen passend onderwijs

Op 1 augustus 2013 gingen het primair onderwijs in Zuid-Kennemerland en het voortgezet onderwijs in Utrecht, Stichtse Vecht en Helmond-Peelland van start met passend onderwijs. Zij zijn daarmee pioniers in de invulling van passend onderwijs in de praktijk. Het was hun bewuste keus om een jaar eerder dan de rest van Nederland te beginnen. Want […]

Lees meer

Alle Gelderse kinderen in beeld via Kindermonitor

In Gelderland is eind 2013 de Kindermonitor uitgevoerd. Dit gezondheidsonderzoek maakt deel uit van de uitwerking van de wettelijke taak van gemeenten om elke vier jaar op gelijkvormige wijze inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van hun inwoners. Kindermonitor De GGD Gelderland Zuid en de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voerden de Kindermonitor uit. […]

Lees meer

Passend onderwijs in Midden Brabant werkt!

Van 2008 tot 2011 vormden basisscholen, speciale basisscholen, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs in Midden-Brabant een Veldinitiatief in het kader van Passend onderwijs. Gedurende deze periode zijn 85 projecten uitgevoerd waarin scholen ervaring hebben opgedaan met nieuwe werkvormen om hun onderwijs meer Passend te maken. In deze film wordt een […]

Lees meer

Pilot Handelingsgericht Arrangeren op school

Samenwerkingsverband Unita heeft een praktische vertaalslag van passend onderwijs ontwikkeld. Eén van de basisideeën is de invoering van een MultiDisciplinair Overleg (MDO), een nieuwe ondersteuningsstructuur met HGW (handelingsgericht werken) en HGA (handelingsgericht arrangeren) als uitgangspunt. Hieronder geven we een filmimpressie van de ervaringen van de Lorentzschool met deze manier van werken.De samenwerkingsverbanden Annie M.G. Schmidt […]

Lees meer

Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem. De spiraal van geweld duurt vaak jaren voort en we zien dat het voor mensen heel moeilijk is om dit destructieve patroon te doorbreken. Het welzijn van hun kinderen kan een uiterst sterke motivatie zijn voor mensen om de kracht te vinden hun gedrag te veranderen. Daarom is de inzet van het CIT (Crisis Interventie Team) van Bureau Jeugdzorg bij het huisverbod zo belangrijk.

Lees meer

ONL Dyslexiezorg

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een landelijke coöperatie van adviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en zorgverzekeraars. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal. […]

Lees meer

ONL bij gedragsproblemen

De behandelingen die ONL aanbiedt zijn bij uitstek geschikt voor groepsbehandelingen. ONL maakt gebruik van bestaande methoden die al jarenlang worden toegepast met goede resultaten en werken geprotocolleerd. Dit garandeert een standaard kwaliteit. De aanpak biedt ouders en verwijzers de zekerheid dat methode en toepassing kwalitatief in orde zijn en dat zij van te voren weten wat er gaat gebeuren. De gedragswetenschappers van ONL kijken altijd of de behandeling wel toepasbaar is op het individuele kind. Vaak zal dat zo zijn, omdat de behandelingen zijn toegesneden op veel voorkomende gedragsproblemen. Indien dat niet het geval is zal gekeken worden of een individuele behandeling aangewezen is of dat er doorverwezen moet worden.

Lees meer

Ouders praten en denken mee in zorgteams en zorgadviesteams

Een bovenschoolse ZAT vormt een belangrijk schakelpunt binnen passend onderwijs. Dan zijn immers meer passende onderwijs-(jeugd)zorg-arrangementen en kwalitatief betere zorg voor alle jeugdigen mogelijk. Zij genereren handelingsadviezen die de scholen helpen de ambities met betrekking tot passend onderwijs waar te maken en vormen de structurele verbinding naar de partners die de noodzakelijke verbreding en verdieping van de zorg kunnen bieden.

Lees meer

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden