Kies voor partnerschap met ouders

Als bestuur van een samenwerkingsverband kunt u sterk bijdragen aan goed onderwijs voor iedereen. Wilt u ook het onderste uit de kan halen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben? Lees dan de adviezen en tips van ouders die zich graag opstellen als waardevolle partner. Want goed partnerschap tussen scholen en ouders brengt passend onderwijs […]

Lees meer

Passend onderwijs Informatiegids 2014 voor ouders

In deze gids vindt u informatie die u als ouder kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een beperking of stoornis. Er wordt gekeken naar de systematiek van passend onderwijs. Voor meer informatie over […]

Lees meer

Passend onderwijs voor leraren

Brochure voor alle leraren in het regulier en speciaal onderwijs. De informatie uit deze brochure kan u helpen uw rol te pakken en mee te bepalen hoe passend onderwijs er straks op uw school en in uw klas uitziet. Daarnaast geeft de brochure ook antwoord op vragen en zorgen die bij leraren leven. Gaat de […]

Lees meer

Aandachtspunten leraren passend onderwijs

Deze lijst met aandachtspunten richt zich op de onderwerpen die voor leraren van belang zijn met betrekking tot passend onderwijs. Door deze lijst puntsgewijs langs te lopen kunnen onduidelijkheden in kaart worden gebracht. Daarnaast kan de lijst helpen het gesprek over passend onderwijs te voeren binnen het team.

Lees meer

Passend onderwijs: geen kind tussen wal en schip

Na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te vinden als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school kan ouders meer informatie geven over passend onderwijs en de ondersteuning en […]

Lees meer

Totaalbudget en cliënten jeugdwet naar gemeenten 2015

Infographic van Ministerie VWS. Inzichtelijk wordt gemaakt hoe het totaalbudget voor 2015 van 3.868 miljoen euro verdeeld wordt over jeugd- en opvoedhulp, gesloten jeugdzorg, AWBZ-zorg voor jeugd, jeugdbescherming & jeugdreclassering en jeugd geestelijke gezondheidszorg.  

Lees meer

Wegwijzer OOGO Jeugd

Om de verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs te versterken, zijn gemeenten en SWV verplicht hun plannen af te stemmen in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO). In navolging van het OOGO over de ondersteuningsplannen passend onderwijs, worden in het OOGO jeugd de gemeentelijke beleidsplannen Jeugd, voor zover het onderwijs betreft, afgestemd met de SWV.

Lees meer

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan, dat u ondersteunt bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet meldcode is per 1 juli 2013 verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Lees meer

VNG Factsheets en beleidsinformatie

Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties. Voor bij het jeugdveld betrokken gemeenteambtenaren en medewerkers van jeugdhulpaanbieders, jeugdbescherming en jeugdreclassering is een waaier aan
factsheets beschikbaar.

Lees meer

Passend onderwijs in 3 minuten

Deze animatie van het Ministerie van OWS legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

Lees meer

Download brochure

flyer-onderwijs-en-jeugdzorg

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden

Volg Onderwijs&Jeugd op Twitter