Processchema ondersteuningsbekostiging

Het Processchema ondersteuningsbekostiging toont de processen die in het kader van de ondersteuningsbekostiging van samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd. Hierbij zijn ook opgenomen: – de lichte ondersteuning die speciale basisscholen en vo-scholen ontvangen in de lumpsum. – de bekostiging zware ondersteuning van scholen voor speciaal onderwijs. De basisbekostiging die alle scholen in de vorm van lumpsum ontvangen […]

Lees meer

Ziezon : Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Onze ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische […]

Lees meer

Model overeenkomst OOGO-jeugdplan

Overeenkomst oogo-jeugdplan behorende bij het Model Procedure oogo-jeugdplan zoals bedoeld in artikel 2.2, derde lid, Jeugdwet 20140507 OOGO jeugdplan Model Procedure Overeenkomst OOGO jeugdplan

Lees meer

Leeswijzer ondersteuningsplan passend onderwijs

Een samenwerkingsverband legt in een ondersteuningsplan vast hoe zij tot een dekkend aanbod van passend onderwijs komen. Het ondersteuningsplan wordt tenminste één keer in de vier jaar opgesteld en kan tussentijds gewijzigd worden.

Lees meer

Onderwijs, ondersteuning en zorg. Passend onderwijs en herziening van de AWBZ

Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten
Met deze handreiking wordt u geïnformeerd over de organisatie van onderwijsondersteuning in combinatie met zorg voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met een grote zorgvraag. De organisatie hiervan verandert door de Wet passend onderwijs en de herziening van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), waarvan de aanspraken worden overgeheveld naar onder andere de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

Lees meer

Factsheet Ondersteuning en zorg in het onderwijs

Wat verandert er na invoering van passend onderwijs en decentralisatie AWBZ?
Voor kinderen die een combinatie van onderwijs, ondersteuning en zorg nodig hebben verandert er de komende tijd veel. Dat komt door de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014, de nieuwe Jeugdwet en de decentralisatie van de AWBZ per 1 januari 2015. Deze factsheet geeft u inzicht in de huidige situatie van ondersteuning en zorg in het onderwijs. En in de situatie na de invoering van passend onderwijs en de decentralisaties van de jeugdhulp en de AWBZ.

Lees meer

Factsheet Regionaal zorgbudget

Naast de budgetten voor lwoo en pro krijgen de samenwerkingsverbanden na 1 augustus 2014 een budget voor de overige lichte ondersteuning. De budgetten van het regionaal zorgbudget, Rebound, Herstart en Op de Rails vormen straks samen 1 budget dat ter beschikking staat aan de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Lees meer

Toezichtkader 2013 Passend onderwijs

Integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs De Inspectie van het Onderwijs zal na inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs toezicht houden op de uitvoering van deze wet. De inspectie ontwikkelde hiervoor dit toezichtkader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Het toezicht op de samenwerkingsverbanden […]

Lees meer

Zieke leerlingen en passend onderwijs

Veel zieke leerlingen hebben tijdelijk of langdurig extra ondersteuning nodig van de school. Soms is bij de start op school meteen al duidelijk dat een kind extra zorg nodig heeft. Veelal is dat pas later als een leerling plotseling ziek wordt. In alle gevallen blijft de school waar de zieke leerling staat ingeschreven verantwoordelijk voor […]

Lees meer

Infographic Passend onderwijs voor ouders en kinderen

Passend onderwijs houdt in dat kinderen die vroeger naar het speciaal onderwijs zouden gaan, nu worden opgevangen door reguliere basisscholen. Kinderen die echt thuishoren in het speciaal onderwijs gaan daar nog steeds naar toe. De kinderen die nu wel naar het een basisschool gaan met passen onderwijs, krijgen ondersteuning van de school. Ook worden ouders […]

Lees meer

Download brochure

flyer-onderwijs-en-jeugdzorg

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden

Volg Onderwijs&Jeugd op Twitter