Tweederde gemeenten huurt hulp in voor decentralisaties

Binnenlands Bestuur signaleert: Tweederde van de gemeenten huurt externe adviesbureaus in bij de voorbereiding van de extra taken die ze vanaf volgend jaar krijgen. Van 166 gemeenten die een enquête van actualiteitenrubriek Nieuwsuur invulden, huren er 111 hulp van buitenaf in. In 2013 en 2014 geven ze samen zeker 25 miljoen euro uit aan externe […]

Lees meer

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen passend onderwijs aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders/leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Directeuren en bestuurders kunnen bij het Steunpunt terecht voor ondersteuning en advies over de ondersteuningsplanraad of de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband. Alle ondersteuning, advies en informatie van het Steunpunt is kosteloos beschikbaar.

Lees meer

Basisonderwijs 2013-2014. Gids voor ouders en verzorgers

Het ministerie van OCW heeft een gids uitgebracht voor ouders en verzorgers.  Deze digitale gids bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u […]

Lees meer

Verantwoordingsinformatie jeugd, jaardocument jeugd in ontwikkeling

Vanuit de Jeugdwet is het verplicht dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen per 2015 het jaardocument invullen. De ontwikkeling van dat document is momenteel in volle gang. Een VNG-werkgroep buigt zich over de vraag hoe het eerder ontwikkelde format optimaal bruikbaar kan zijn voor gemeenten. Dit najaar moet het document klaar zijn. Aanbieders van jeugdhulp en […]

Lees meer

Factsheet Jeugdwet. Naar goede jeugdhulp die bij ons past

De Jeugdwet is op 17 oktober 2013 door de Tweede Kamer aangenomen en op 18 februari 2014 door de Eerste Kamer. Publicatie in het Staatsblad volgde op 1 maart 2014 (Staatsblad 2014, 105). De Jeugdwet treedt in werking op 1 januari 2015. Vooruitlopend op de wet (artikel 12.6) gaat de gemeenteraad het beleidsplan (artikel 2.2) […]

Lees meer

Update Vektis-gegevens Jeugd-GGZ nu ook beschikbaar

Vektis heeft onlangs beleidsgegevens over het zorggebruik J-AWBZ per gemeente beschikbaar gesteld aan gemeenten. Hiertoe hebben de Vektis-contactpersonen bij de gemeenten een e-mail ontvangen. De benodigde inlogcode is bij deze contactpersonen bekend. Deze week zijn ook de beleidsgegevens over het zorggebruik in de J-GGZ beschikbaar gekomen. Ook hierover zijn de contactpersonen weer geïnformeerd. Het betreft […]

Lees meer

Jeugdzorg nu en straks in beeld

Een heldere en overzichtelijke visualisatie van de zorg voor jeugd voor en na 2015. De veranderingen in een oogopslag.    

Lees meer

Professionalisering als gerichte opgave : verkennend onderzoek naar het leren van leraren

De inspectie voor de sectoren basisonderwijs, expertisecentra, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs constateert dat het leren van leraren over het algemeen te weinig focus heeft, te weinig gericht is op concrete doelen om het eigen onderwijs te verbeteren. De schoolleiding heeft niet altijd systematisch zicht op de sterke en zwakke punten van leraren, leraren hebben dat […]

Lees meer

UPdate! VNG-factsheet Jeugd GGZ inkopen met DBC’s en Basis GGZ

Deze geactualiseerde (update: 18 juli 2014) factsheet bevat uitgebreide informatieve over hoe gemeenten concreet de bestaande landelijke structuren in de GGZ kunnen gebruiken voor de inkoop van jeugd-GGZ bij zorgaanbieders. Onderdeel van factsheet is een overzicht van de gemaakte afspraken met de NZa en DBC-Onderhoud over de productstructuur GGZ. In deze versie wordt naast de […]

Lees meer

VNG Factsheet Eenmalige Gegevensoverdracht Jeugd

Ten behoeve van gemeenteambtenaren en jeugdhulpaanbieders is de factsheet over de eenmalige gegevensoverdracht in het kader van de Jeugdwet beschikbaar. Factsheet_Eenmalige Gegevensoverdracht Jeugd

Lees meer

Download brochure

flyer-onderwijs-en-jeugdzorg

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden

Volg Onderwijs&Jeugd op Twitter