Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Kinderen zitten overdag op school. Het goed monitoren en begeleiden van het leren, ontwikkelen en opgroeien van kinderen door scholen is belangrijk. School is een evidente vindplaats van kinderen, en gezinnen, voor wie extra ondersteuning en zorg het verschil kan maken. Maar ook de plek om talenten tem ontdekken en te ontwikkelen, van kinderen en leraren.

Passend onderwijs vraagt een majeure verandering van het onderwijsveld. Een transformatieproces. Schoolontwikkeling en professionalisering zijn dan ook niet voor niets speerpunten. Nu en voor de komende Jaren. En daar komt de (bestuurlijke) afstemming met gemeenten over de aansluiting met en op jeugdhulp nog bij. Een hele kluif. Op deze site zijn ter inspiratie en uitwisseling goede voorbeelden opgenomen. Daarnaast is in kaart gebracht waar en welke partners met u kunnen meedenken over hoe uw ambities en doelen te bereiken. Van een licht advies tot implementatie van duurzame verbeterprocessen.

Als schoolleider, schoolbestuurder, bestuurder van een samenwerkingsverband bent u al druk bezig met het inrichten van het onderwijs waarvan alle kinderen profiteren. Ook voor degenen die meer aandacht vragen. En met alle expertise op en rond de scholen moet dat goed komen. Zo staat de mogelijkheid tot consultatie van zorgaanbieders vanaf januari 2015 voor het onderwijsveld open: kort en snel advies op maat. Door gemeenten gecontracteerde aanbieders kunnen bij individuele leerlingen ondersteunen bij het opstellen of uitvoeren van het ondersteuningsplan. Op deze site kunt u organisaties raadplegen die u kunt consulteren. Zij adviseren ook over de afstemming tussen jeugdplannen en ondersteuningsplannen.

Lopen er bij leerlingen meerdere ondersteuningstrajecten tegelijkertijd dan kunt u of scholen in uw samenwerkingsverband de expertise van zorgverleners inzetten voor zorgcoordinatie. Dat ontlast de onderwijsprofessionals op scholen en levert hen het profijt van een integrale en afgestemde aanpak op.

Een adequate afstemming en samenwerking met jeugdzorgpaanbieders is nodig om de juiste zorg op het juiste moment te mogelijk te maken. Zonder die samenhang kan het onderwijs noch de jeugdhulp passend aanbod organiseren. Door aanvullend op elkaar te werken en een integrale aanpak onderwijs-jeugd te realiseren kunnen effincietslagen gemaakt worden: in snelheid, in duur, in kwaliteit, in maatwerk, in kosten. Zowel in het kader van passend onderwijs als de Jeugdwet. Goede en heldere afspraken in het Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) helpt daarbij. Ieder van uit zijn eigen expertise en verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld: de school is verantwoordelijk voor goed leesonderwijs en begeleiding van kinderen met lees- en spellingsproblemen, de jeugd-GGZ is verantwoordelijk voor de behandeling van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie nabij de school.

OOGO Modelplan procedure
Overeenkomst OOGO jeugdplan

Toegang tot onderwijs makkelijker voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen

Toegang tot onderwijs makkelijker voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen 25 mrt 2015 – De combinatie van onderwijs en zorg voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking wordt eenvoudiger. Dat schrijven de staatssecretarissen Dekker (OCW) en Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om leerlingen met een complexe problematiek door een […]

Lees meer

Aanmelden voor Congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’

Op 1 juni organiseert het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (LPOJ) in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder EDventure, het congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’. Op deze dag zullen meer dan 70 presentaties plaatsvinden met inspirerende praktijkvoorbeelden. De aanwezigheid van de staatssecretarissen Dekker (OCW) en Van Rijn (VWS) en Marc Duellaert (kinderombudsman) onderstreept het belang van […]

Lees meer

Platform #Onderwijs2032 van start

12 feb 2015 – Tijdens een bijeenkomst op het Picasso Lyceum in Zoetermeer heeft staatssecretaris Dekker het officiële startsein gegeven voor het Platform #Onderwijs2032. Dit platform gaat in opdracht van het kabinet een advies schrijven over de herijking van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De komende maanden gaat zij hiervoor een brede […]

Lees meer

Factsheet OOGO Jeugd Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Vanaf 1 augustus 2014 dragen scholen/schoolbesturen verantwoordelijkheid voor het bieden van een passende onderwijsplek aan iedere leerling. Dat is geregeld binnen passend onderwijs. Scholen dragen in dat kader ook zorg voor passende ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie. Een deel van deze groep profiteert daar onvoldoende van: leerlingen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie […]

Lees meer

Professionalisering als gerichte opgave : verkennend onderzoek naar het leren van leraren

De inspectie voor de sectoren basisonderwijs, expertisecentra, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs constateert dat het leren van leraren over het algemeen te weinig focus heeft, te weinig gericht is op concrete doelen om het eigen onderwijs te verbeteren. De schoolleiding heeft niet altijd systematisch zicht op de sterke en zwakke punten van leraren, leraren hebben dat […]

Lees meer

Factsheet voorziening bij taakverwaarlozing invoering passend onderwijs (schooljaar 2014/15)

Op 1 augustus wordt de Wet passend onderwijs ingevoerd. De verwachting is dat de meeste samenwerkingsverbanden erin zullen slagen om per die datum goed van start te gaan. Ter voorbereiding hierop zijn verschillende tussenstappen geformuleerd. De laatste mijlpaal is het indienen van het ondersteuningsplan bij de inspectie op 1 mei 2014. Factsheet voorziening bij taakverwaarlozing

Lees meer

Registratie van de toelaatbaarheidsverklaring

Benodigde gegevens voor uitwisseling met BRON Mei 2014 Deze factsheet gaat over de eisen die worden gesteld aan de uitwisseling van de toelaatbaarheidsverklaringen met BRON. De informatie is bestemd voor samenwerkingsverbanden binnen het primair en het voortgezet onderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4, softwareleveranciers en de sectorraden. Factsheet registratie van de […]

Lees meer

Factsheet inschrijven leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs vóór schooljaar 2014/2015

In deze factsheet leest u meer over de inschrijving en registratie in BRON van leerlingen die per 1 augustus 2014 willen starten in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Factsheet inschrijven leerlingen in het vso

Lees meer

Passend onderwijs stroomschema 3: Zorgplicht aanmelding bij sbao of (v)so-school

Aanpasbaar stroomschema Zorgplicht aanmelding bij sbao of (v)so-school. u kunt dit stroomschema vrij bewerken, bijvoorbeeld om de termen in te vullen die uw samenwerkingsverband gebruikt. Het officiële stroomschema vindt u op www.passendonderwijs.nl. Aanpasbaar-stroomschema-zorgplicht-aanmelding-sbao-of-vso-school

Lees meer

Passend onderwijs stroomschema 2: Zorgplicht aanmelding bij reguliere vo-school

Aanpasbaar stroomschema Zorgplicht aanmelding bij reguliere vo-school. u kunt dit stroomschema vrij bewerken, bijvoorbeeld om de termen in te vullen die uw samenwerkingsverband gebruikt. Het officiële stroomschema vindt u op www.passendonderwijs.nl. Aanpasbaar-stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-vo-school

Lees meer