De kern van Passend onderwijs

logo-passendonderwijsHet doel van passend onderwijs is het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van de organisatie van het onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Dit doel moet worden bereikt door een andere manier van organiseren van het onderwijs en het kijken naar kinderen. leidende transformatiedoelen zijn:

• kinderen zitten zo thuisnabij op school, op een zo passend mogelijk plek
• onderwijsbeperkingen van kinderen zijn geen gegeven maar worden aangepakt
• de mogelijkheden van kinderen zijn bepalend voor het vaststellen van de onderwijsbehoefte
• ondersteuning van leerlingen is maatwerk
• reduceren van regeldruk
• kinderen volgen onderwijs en zitten niet thuis
• er is sprake van een samenhangende aanpak met jeugdzorg

Om een passende plek te bieden werken scholen – in het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) – regionaal samen in zogenaamde samenwerkingsverbanden: 75 in het primair en 75 in het voortgezet onderwijs. Deelnemende scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op waarin staat welke ondersteuningsbehoeften ze leerlingen bieden. De som van de ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen bepaald het minimale niveau van basisondersteuning van een samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de toekenning en bekostiging van alle ondersteuning aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte. Zij beheren een eigen budget voor extra ondersteuning en beslissen zelf of een leerling wordt toegelaten tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. Samenwerkingsverbanden kunnen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte aan scholen extra ondersteuning in de klas toekennen. Door ruimte te creëren voor het flexibel inzet van middelen kan meer maatwerk worden geleverd door scholen.

Samenwerkingsverbanden dragen een zorgplicht. Zij bieden ieder kind of jongere een passende onderwijsplek op een van haar scholen en faciliteren op maat extra ondersteuning aan leerlingen indien nodig, door:

• het opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, inclusief voor de leerling haalbare leerdoelen.
• ouders worden actief betrokken door het voeren van op overeenstemming gericht overleg over het ontwikkelingsperspectief en de ondersteunende aanpak door de school
• het ontwikkelingsperspectief is een handvat voor leraren om het onderwijs aan een leerling in te richten.
• het ondersteunen van leraren om adequaat om te gaan met diversiteit in de klas
• het gebruik door scholen van ondersteunende stroomschema’s (van OCW) bij de aanmelding van kinderen met een ondersteuningsbehoefte

Regionale samenwerking is niet in het belang van betere samenwerking en het delen van expertise, het maakt ook een gecoördineerde afstemming tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten mogelijk in het kader van de jeugdzorg. Goede afstemming en samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg is belangrijk om de doelstelling van passend onderwijs te verwezenlijk. Door in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met gemeenten afspraken te maken over de aansluiting tussen het ondersteuningsplan in het onderwijs en het hulpverleningsplan in de jeugdzorg wordt een integrale aanpak van onderwijs en jeugdzorg mogelijk. Zo snel, zo kort, zo licht en zo dicht mogelijk op de vertrouwde omgeving van jeugdigen en ouders: op school. Het laten samenlopen van ondersteuning en hulp is bovendien effectiever en efficiënter dan langs elkaar heen werken.

Passend onderwijs in 3 minuten

Deze animatie van het Ministerie van OWS legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

Lees meer

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden