Leraren en intern begeleiders

Passend onderwijs is een hele uitdaging. Ga er maar aan staan. Of liever gezegd, voor staan. Een klas waarin plek is voor verschillen tussen leerlingen. Aan leraren en andere onderwijsprofessionals als intern begeleideders, (zorg)coordinatoren, mentoren om daarmee om te gaan. Om alle leerlingen hun talenten te laten ontwikkelen. Om een stimulerende en enthousiasmerende leeromgeving te creeeren.

Dat valt niet altijd voor u mee. Wat betekent passend onderwijs in de praktijk? Normaliseren in plaats van problematiseren van gedrag. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Het ene kind vraagt meer aandacht dan de andere. Met het ene gedrag is moeilijker om mee om te gaan dan met het andere. Ouders vragen ieder hun eigen manier om actief betrokken zijn als de partner van de leraar, van de school. Door toenemende integratie van onderwijs en Jeugdzorg, wordt bovendien samenwerking en afstemming met professionals van buiten de school belangrijker. Dat vraagt nogal wat van u. Professionalisering in het onderwijs krijgt ook niet voor niets meer en meer aandacht.

Professionalisering moet bijdragen aan uw eigen beroepsontwikkeling en ultimo aan de optimale ontwikkeling van de leerlingen in uw klas. Dat kan alleen als professionalsiering aansluit bij uw ondersteunings- en ontwikkelbehoefte. Dus vanuit en in uw eigen onderwijspraktijk. Pas dan draagt het bij aan uw beroepsontwikkeling en uw werkpleizer. En, niet onbelangrijk voor schoolteams, draagt het bij aan schoolontwikkeling.

Op deze site vindt u informatie over passend onderwijs en Jeugdzorg. Worden goede voorbeelden en relevante publicaties gedeeld. En kunt u, of als team, via onderwijsexpertise.nl professionaliseringactiviteiten verkennen. Activiteiten die geheel in de geest van passend onderwijs passend bij uw vraag, uw ambities, uw faciliteiten op maat gesneden worden.

Factsheet OOGO Jeugd Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Vanaf 1 augustus 2014 dragen scholen/schoolbesturen verantwoordelijkheid voor het bieden van een passende onderwijsplek aan iedere leerling. Dat is geregeld binnen passend onderwijs. Scholen dragen in dat kader ook zorg voor passende ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie. Een deel van deze groep profiteert daar onvoldoende van: leerlingen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie […]

Lees meer

Professionalisering als gerichte opgave : verkennend onderzoek naar het leren van leraren

De inspectie voor de sectoren basisonderwijs, expertisecentra, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs constateert dat het leren van leraren over het algemeen te weinig focus heeft, te weinig gericht is op concrete doelen om het eigen onderwijs te verbeteren. De schoolleiding heeft niet altijd systematisch zicht op de sterke en zwakke punten van leraren, leraren hebben dat […]

Lees meer

Passend onderwijs stroomschema 3: Zorgplicht aanmelding bij sbao of (v)so-school

Aanpasbaar stroomschema Zorgplicht aanmelding bij sbao of (v)so-school. u kunt dit stroomschema vrij bewerken, bijvoorbeeld om de termen in te vullen die uw samenwerkingsverband gebruikt. Het officiële stroomschema vindt u op www.passendonderwijs.nl. Aanpasbaar-stroomschema-zorgplicht-aanmelding-sbao-of-vso-school

Lees meer

Passend onderwijs stroomschema 2: Zorgplicht aanmelding bij reguliere vo-school

Aanpasbaar stroomschema Zorgplicht aanmelding bij reguliere vo-school. u kunt dit stroomschema vrij bewerken, bijvoorbeeld om de termen in te vullen die uw samenwerkingsverband gebruikt. Het officiële stroomschema vindt u op www.passendonderwijs.nl. Aanpasbaar-stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-vo-school

Lees meer

Passend onderwijs stroomschema 1: Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school

Aanpasbaar stroomschema Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school. u kunt dit stroomschema vrij bewerken, bijvoorbeeld om de termen in te vullen die uw samenwerkingsverband gebruikt. Het officiële stroomschema vindt u op www.passendonderwijs.nl. Aanpasbaar-stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-po-school

Lees meer

Passend onderwijs stroomschema 4: Zorgplicht als leerling al op school zit (voor po en vo)

Aanpasbaar stroomschema voor als de leerling al op school zit. u kunt dit stroomschema vrij bewerken, bijvoorbeeld om de termen in te vullen die uw samenwerkingsverband gebruikt. Het officiële stroomschema vindt u op www.passendonderwijs.nl. Aanpasbaar-stroomschema-voor-als-de-leerling-al-op-school-zit

Lees meer

Passend onderwijs voor leraren

Brochure voor alle leraren in het regulier en speciaal onderwijs. De informatie uit deze brochure kan u helpen uw rol te pakken en mee te bepalen hoe passend onderwijs er straks op uw school en in uw klas uitziet. Daarnaast geeft de brochure ook antwoord op vragen en zorgen die bij leraren leven. Gaat de […]

Lees meer

Aandachtspunten leraren passend onderwijs

Deze lijst met aandachtspunten richt zich op de onderwerpen die voor leraren van belang zijn met betrekking tot passend onderwijs. Door deze lijst puntsgewijs langs te lopen kunnen onduidelijkheden in kaart worden gebracht. Daarnaast kan de lijst helpen het gesprek over passend onderwijs te voeren binnen het team.

Lees meer

Passend onderwijs: geen kind tussen wal en schip

Na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te vinden als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school kan ouders meer informatie geven over passend onderwijs en de ondersteuning en […]

Lees meer

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan, dat u ondersteunt bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet meldcode is per 1 juli 2013 verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Lees meer