De kern van de Jeugdwet

logo-voor-de-jeugdPer 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en wordt alle zorg voor jeugdigen overgeheveld naar de gemeenten: de zogenaamde transitie Jeugd. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor organiseren van een passend en dekkend aanbod alle vormen van jeugdhulp en de inkoop daarvan. Onder jeugdhulp wordt (oa) verstaan: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Jeugdwet regelt zorg voor jeugdigen tot in principe de leeftijdsgrens van 18 jaar.

Doelstelling van de Jeugdwet is de transformatie van de zorg voor jeugd:

 • meer inzet op preventie
 • het benutten van ‘eigen kracht’
 • mobiliseren van de betrokkenheid van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk
 • normaliseren door uit te gaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen
 • ontzorgen en het voorkomen van medicaliseren
 • passende jeugdhulp op maat; zo kort, zo dicht bij huis en school, zo integraal mogelijk
 • lichte hulp waar kan en uitsluitend gespecialiseerde zorg waar nodig
 • een samenhangende aanpak met zorgcoördinatie en ontschotting van budgetten: 1 kind – 1 gezin – 1 plan
 • ruimte voor en vertrouwen in professionals
 • vermindering van regeldruk

De jeugdwet is erop gericht dat kinderen gezond en veilig opgroeien, zich passend bij hun ontwikkelingsmogelijkheden ontplooien, en zo veel mogelijk zelfstandig deelnemen aan onze samenleving. Ouders spelen een cruciale rol bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren) en blijven hiervoor ook als eerste verantwoordelijk. Het kan voorkomen dat ouders en kinderen tijdelijk extra ondersteuning en hulp nodig hebben: jeugdhulp.

Gemeenten dragen een jeugdhulpplicht. Zij geven hun inwoners keuzevrijheid voor passende jeugdhulp die zij ook vergoeden. Te denken valt aan ambulante Jeugd- en Opvoedhulp, Basis GGZ, dyslexiezorg en Gespecialiseerde GGZ. Gemeenten regelen daarvoor:

 • een herkenbare en laagdrempelige toegang.
 • dat triage (toeleiding naar jeughulp) door goed toegeruste en bekwame professionals wordt uitgevoerd.
 • dat directe doorverwijzing naar jeugdhulp via (o.a.) de huisarts mogelijk blijft
 • dat er voldoende jeugdhulp beschikbaar is van voldoende kwaliteit

  Gemeenten hebben de verplichting om afstemming met het onderwijs te coördineren. Kinderen die jeugdzorg ontvangen, zitten als het goed is ook op school. Het faciliteren van samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders en scholen, tussen zorgverleners en leraren, is van evident belang. Gemeenten maken daarom afspraken met regionale samenwerkingsverbanden (passend onderwijs) over de aansluiting van en het hulpverleningsplan in de jeugdzorg en het ondersteuningsplan in het onderwijs. Dat doen ze in een zogenaamde op overeenstemming gericht overleg (OOGO).

Factsheet Jeugdwet. Naar goede jeugdhulp die bij ons past

De Jeugdwet is op 17 oktober 2013 door de Tweede Kamer aangenomen en op 18 februari 2014 door de Eerste Kamer. Publicatie in het Staatsblad volgde op 1 maart 2014 (Staatsblad 2014, 105). De Jeugdwet treedt in werking op 1 januari 2015. Vooruitlopend op de wet (artikel 12.6) gaat de gemeenteraad het beleidsplan (artikel 2.2) […]

Lees meer

Jeugdzorg nu en straks in beeld

Een heldere en overzichtelijke visualisatie van de zorg voor jeugd voor en na 2015. De veranderingen in een oogopslag.    

Lees meer

Hoofdlijnen stelselwijziging jeugd

Factsheet Jeugdwet naar goede jeugdhulp die bij ons past Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren. Deze inzet vloeit […]

Lees meer

Jeugdhulp & Samenwerkingsverbanden