Gemeenten

De transitie Jeugd stelt gemeenten voor een forse opgave. U draagt verantwoordelijkheid voor zorgcontinuïteit, een dekkend en passend jeugdhulpaanbod, en een verantwoorde wijze van toeleiding naar dat aanbod. Gelukkig zijn er al goed werkende (lokale en regionale) (zorg)infrastructuren en is er effectieve jeugdhulp beschikbaar. Dit vormt een gezonde basis voor transformatie van het jeugd- en onderwijsveld, innovatie van het jeugdhulpaanbod en integratie met onderwijszorg in de komende jaren. Daarvoor dragen natuurlijk ook zorgaanbieders verantwoordelijkheid. Samen met gemeenten, samenwerkingsverbanden en scholen staan zij voor de opdracht om duurzame, toegankelijke en betaalbare jeugd-onderwijs-zorg te realiseren.

Een goedwerkende toeleiding en toegang vanuit het onderwijs naar vormen van jeugdhulp is voor u essentieel. Het is dé plek waar kinderen en jongeren zich ontwikkelen en opgroeien. En daarmee een belangrijke vindplaats van leer-, opgroei- en opvoedproblematiek. De focus ligt daarbij op vroegsignalering en het voorkomen van escalatie van (gedrags)problematiek.
Op deze site vindt u als wethouder jeugd en/of onderwijs of als gemeente ambtenaar informatie en goede voorbeelden over het borgen van een adequate toegang tot (extra) ondersteuning en zorg in en rond het onderwijs. Verder kunt u een overzicht raadplegen van partners die kunnen adviseren over de inrichting van het triageproces en de werking daarvan evalueren. Partners die meedenken, verbetervoorstellen doen en het implementeren van aanpassingen begeleiden.

Via deze site kunt eenvoudig inzicht krijgen in aanbieders in uw regio of gemeente die vanuit of dicht op het onderwijs jeugdzorg bieden. Denk daarbij aan ouderbegeleiding, trainingen op terreinen als sociale vaardigheid, faalangst, weerbaarheid, psychoeducatie, (groeps)behandelingen bij gedragsproblematiek, opvoedondersteuning, dyslexiezorg, ondersteuning van zieke leerlingen. Speerpunt voor deze partners is de zorg die zij verlenen aan jeugdigen en ouders effectief en efficiënt te verbinden met het onderwijs om daarmee het kind echt centraal te stellen. Bovendien kunnen deze partners gezamenlijk voorzien in de behoefte van inwoners aan variatie in identiteitszorg, vaak passend bij de signatuur van de school waar kinderen naar toe gaan.

Aanmelden voor Congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’

Op 1 juni organiseert het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (LPOJ) in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder EDventure, het congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’. Op deze dag zullen meer dan 70 presentaties plaatsvinden met inspirerende praktijkvoorbeelden. De aanwezigheid van de staatssecretarissen Dekker (OCW) en Van Rijn (VWS) en Marc Duellaert (kinderombudsman) onderstreept het belang van […]

Lees meer

Factsheet OOGO Jeugd Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Vanaf 1 augustus 2014 dragen scholen/schoolbesturen verantwoordelijkheid voor het bieden van een passende onderwijsplek aan iedere leerling. Dat is geregeld binnen passend onderwijs. Scholen dragen in dat kader ook zorg voor passende ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie. Een deel van deze groep profiteert daar onvoldoende van: leerlingen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie […]

Lees meer

Privacy informatie folder beschikbaar voor gemeenteambtenaren

Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In het kader van de Jeugdwet is het van groot belang dat medewerkers van de gemeenten voldoende kennis hebben van de geldende privacyregelgeving.Tijdens de wetsbehandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris […]

Lees meer

UPdate! VNG-factsheet Jeugd GGZ inkopen met DBC’s en Basis GGZ

Deze geactualiseerde (update: 18 juli 2014) factsheet bevat uitgebreide informatieve over hoe gemeenten concreet de bestaande landelijke structuren in de GGZ kunnen gebruiken voor de inkoop van jeugd-GGZ bij zorgaanbieders. Onderdeel van factsheet is een overzicht van de gemaakte afspraken met de NZa en DBC-Onderhoud over de productstructuur GGZ. In deze versie wordt naast de […]

Lees meer

VNG Factsheet Eenmalige Gegevensoverdracht Jeugd

Ten behoeve van gemeenteambtenaren en jeugdhulpaanbieders is de factsheet over de eenmalige gegevensoverdracht in het kader van de Jeugdwet beschikbaar. Factsheet_Eenmalige Gegevensoverdracht Jeugd

Lees meer

Model overeenkomst OOGO-jeugdplan

Overeenkomst oogo-jeugdplan behorende bij het Model Procedure oogo-jeugdplan zoals bedoeld in artikel 2.2, derde lid, Jeugdwet 20140507 OOGO jeugdplan Model Procedure Overeenkomst OOGO jeugdplan

Lees meer

Leeswijzer ondersteuningsplan passend onderwijs

Een samenwerkingsverband legt in een ondersteuningsplan vast hoe zij tot een dekkend aanbod van passend onderwijs komen. Het ondersteuningsplan wordt tenminste één keer in de vier jaar opgesteld en kan tussentijds gewijzigd worden.

Lees meer

Onderwijs, ondersteuning en zorg. Passend onderwijs en herziening van de AWBZ

Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten
Met deze handreiking wordt u geïnformeerd over de organisatie van onderwijsondersteuning in combinatie met zorg voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met een grote zorgvraag. De organisatie hiervan verandert door de Wet passend onderwijs en de herziening van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), waarvan de aanspraken worden overgeheveld naar onder andere de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

Lees meer

Factsheet Ondersteuning en zorg in het onderwijs

Wat verandert er na invoering van passend onderwijs en decentralisatie AWBZ?
Voor kinderen die een combinatie van onderwijs, ondersteuning en zorg nodig hebben verandert er de komende tijd veel. Dat komt door de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014, de nieuwe Jeugdwet en de decentralisatie van de AWBZ per 1 januari 2015. Deze factsheet geeft u inzicht in de huidige situatie van ondersteuning en zorg in het onderwijs. En in de situatie na de invoering van passend onderwijs en de decentralisaties van de jeugdhulp en de AWBZ.

Lees meer

Totaalbudget en cliënten jeugdwet naar gemeenten 2015

Infographic van Ministerie VWS. Inzichtelijk wordt gemaakt hoe het totaalbudget voor 2015 van 3.868 miljoen euro verdeeld wordt over jeugd- en opvoedhulp, gesloten jeugdzorg, AWBZ-zorg voor jeugd, jeugdbescherming & jeugdreclassering en jeugd geestelijke gezondheidszorg.  

Lees meer